Zasady honorowania w Izraelu

polskich aktów notarialnych i czynności poświadczeniowych

  • umowa majątkowa małżeńska i wybór prawa właściwego w sprawach stosunków majątkowych małżonków

jeżeli w chwili zawarcia umowy i wyboru prawa właściwego stałe miejsce zmieszkania małżonków było w Polsce,  czynność wywoła zamierzony skutek bez dodatkowych formalności

  • testament

– każdy testament sporządzony zgodnie z prawem miejsca jego sporządzenia (tj testament sporządzony w polsce w formie aktu notarialnego) będzie ważny co do jego formy i można go będzie uznać we właściwym sądzie w Izraelu.

  • wybór prawa w sprawach spadkowychnie wywoła skutku prawnego.
  • Zrzecznie się dziedziczenia – dokonane w Polsce będzie skutkować w Izraelu – wystarczy zachować formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym.
  • Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia oraz postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku wydane przez sąd polski – nie wywołają skutku prawnego w Izraelu

Postanowienia o stwiedzeniu praw do spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia wydane za granicą, w przeciwieństwie do innych orzeczeń zagranicznych, nie podlegają uznaniu w Izraelu,. Tylko organ właściwy w Izraelu tj rejestrator do spraw spadków bądź sąd rodzinny, może stwierdzić prawa do spadku co do przedmiotów spadku pozostałych w Izraelu, niezależnie czy są to ruchomości czy nieruchomości

  • Pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym – wywoła skutek prawny.

nie ma potrzeby stosowania formy aktu notarialnego nawet jeżeli pełnomocnictwo dotyczy nieruchomości położonych w Izraelu.

Należy stosować dokument z notarialnie poświadczonym podpisem a NIE sporządzać go w formie aktu notarialnego, a to z tej przyczyny, że na wypisie z aktu wydawanym przez notariusza w Polsce, NIE FIGURUJE ORGINALNY PODPIS MOCODAWCY (a forma pisemna pełnomocnictwa to dokument podpisany przez mocodawcę)   

  • Umowa sprzedaży nieruchomości – zgodnie z obowiązującymi w Izraelu przepisami, umowa sprzedaży nieruchomości wymagana jest forma pisemna zwykła.

Zatem umowa sprzedaży nieruchomości sporządzona przez strony na piśmie będzie ważna ale wywoła wyłącznie skutek zobowiazujacy, a nie przenoszący własność. Przeniesienie prawa własności nastąpi dopiero po podpisaniu w Izraelu, w obecności adwokata lub uprawnionego urzędnika rejestru gruntów, aktu przeniesienia własności stanowiącego podstawę wpisu w rejestrze.

Do podpisania aktu przeniesienia własnosci należy udzielić pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.