Shape

Umowy Handlowe

W celu zapewnienia prawidłowego wykonania umowy handlowej, w szczególności umowy z partnerem zagranicznym, konieczne jest profesjonalne doradztwo prawne już na etapie negocjacjii i przygotowaniu umowy. Istotnym jest ustalenie jakie są wymogi prawa obcego, zgodnie z jakim prawem rozstrzygane będą ewentualne spory i jakiej będą podlegać jurysdycji. Należy zbadać istnienie i postanowienia konwencji miedzynarodowych i umów bilateralnych. Strony muszą pamiętać, że mają możliwość umownego wyboru prawa, jurysdycji i ewentualnie zawarcia klauzuli arbitrażowej, muszą jednak rozważyć pozytywne i negatywne konsekwencje jakie może nieść wybór danego prawa bądź jurysdykcji.

Nasza kancelaria specjalizuje się w przygotowaniu różnego typu umów handlowych takich jak, umowy dostawy towarów, usług, dystrybucji, umowy agencyjne i wiele innych, między partnerami polskimi i izraelskimi.