Shape

Wiza długoterminowa

Pozwolenie na pracę i wiza z pozwoleniem na pracę (B1) w Izraelu dla zagranicznych ekspertów, na okres do 12 miesięcy wydawana jest tylko w przypadkach, gdy wymaga tego rodzaj pracy przy realizacji długofalowego projektu.

Firma wnioskująca o pozwolenie na pracę dla pracownika na okres od 3 do 12 miesięcy musi udokumentować, że wynagrodzenie pracownika w okresie jego zatrudnienia w Izraelu wyniesie nie mniej niż dwukrotna średnia krajowa w Izraelu.

Po upływie 12 miesięcy wiza pracy może zostać przedłużona na okres następnych 12 miesięcy, łącznie nie dłużej niż na okres 5 lat

Wniosek o wydanie pozwolenia na pracę na okres ponad 90 dni

Nową wizę z pozwoleniem na pracę  w Izraelu (B1) dla zagranicznych ekspertów na okres od 3 do 12 miesięcy uzyskuje się w 4 etapach:

Etap I: Pozwolenie na pracę wydane przez  Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Jerozolimie

Wniosek ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej w  Ministerstwie Przemysłu i Handlu w Jerozolimie.

Opłata 1210 szekli

Czas konieczny dla uzyskania pozwolenia na pracę  wynosi między 6 a 8 tygodni.

Wymagane dokumenty dotyczące projektu:

 • Wypis z rejestru spółek pracodawcy
 • pełnomocnictwo pracodawcy do złożenia wniosków
 • oświadczenie zamawiającego dotyczące projektu i jego celów oraz wymaganych kwalifikacji pracowników
 • umowa z izraelską spółką dotycząca projektu

Wymagane dokumenty dotyczące każdego pracownika:

  • Oświadczenie pracodawcy na piśmie z notarialnym poświadczonym podpisem
  • Potwierdzenie dotyczące kwalifikacji pracownika oraz konieczności konkretnego zawodowego wkładu pracownika na rzecz udanej realizacji projektu
  • Udokumentowanie wynagrodzenia pracownika
  • Świadectwo, dyplom lub list polecający dla pracownika, jeżeli jest dostępny
  • CV (wyszczególnienie w formie tabeli)
  • Kopia paszportu ważny co najmniej 24 miesiące
  • Wyjaśnienie złożone przez zatrudniającą spółkę dotyczące projektu, jego celów oraz wymaganych kwalifikacji pracownika,

Niektóre z powyższych dokumentów będą wymagały notarialnego tłumaczenia na język hebrajski. 

Etap II: wydanie wizy z pozwoleniem na pracę przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Po uzyskaniu pozwolenia na pracę, należy uzyskać pozytywną decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na uzyskanie wizy z pozwoleniem na pracę.

Procedura: Wniosek należy złożyć w lokalnym oddziale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wnioskodawca w tym czasie musi przebywać poza granicami Izraela.

Koszty: 9.890 szekli na 12 miesięcy. Na krótszy okres opłata jest odpowiednio niższa.

Wydanie: Zwykle pozytywna decyzja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (niebieski formularz) jest wydawana w ciągu jednego dnia roboczego.

Niezbędne dokumenty, które musi dostarczyć spółka/pracownik na tym etapie:

 • Formularz wniosku o wizę B1 I 2 I 2 zdjęcia o wymiarach 5×5 cm!! (paszportowe)
 • Pismo spółki wnioskujące o wydanie wizy z pozwoleniem na pracę
 • Oświadczenie na piśmie pracownika
 • Oświadczenie na piśmie managera projektu
 • Potwierdzenie dotyczące kwalifikacji pracownika oraz konieczności konkretnego zawodowego wkładu pracownika na rzecz udanej realizacji projektu (takie samo jak powyżej w pkt. 1c
 • Kopia paszportu
 • Potwierdzenie, że pracownik posiada ważne ubezpieczenie zdrowotne na czas jego pobytu w Izraelu
 • Kopia drugiego dokumentu tożsamości. 

Etap III :  wydanie wizy w konsulacie Izraela

Procedura: Niebieski formularz zostanie przekazany do konsulatu Izraela w kraju pracownika. Wnioskodawca musi się tam stawić ze wszystkimi dokumentami podanymi poniżej i otrzyma wizę z pozwoleniem na pracę wystawioną przez konsulat (naklejka w paszporcie)

Koszty: 0

Wydanie: Na miejscu

Niezbędne dokumenty, które pracownik musi przedstawić w konsulacie Izraela:

 • Paszport
 • Formularz wniosku (taki sam jak w pkt. 2)
 • 2 zdjęcia paszportowe o wymiarach 5×5 cm!!
 • Świadectwo urodzenia z klauzulą „apostille”
 • Zaświadczenie o badaniach lekarskich, w tym wyniki badań na AIDS, żółtaczkę i gruźlicę
 • Zaświadczenie o niekaralności z klauzulą “apostille” (aktualne)

Po wydaniu wizy z pozwoleniem na pracę wnioskodawca może oficjalnie wjechać do Izraela w celach wykonywania pracy.

Wydana w ten sposób wiza z pozwoleniem na pracę jest ważna wyłącznie na jeden wjazd i jest zwykle wydawana tylko na okres jednego miesiąca.

Etap IV:  

Po wjeździe pracownika do Izraela wiza musi zostać przedłużona na okres odpowiadający okresowi ważności pozwolenia na pracę. Nie jest pobierana dodatkowa opłata.

Dodatkowo można uzyskać wizę wielokrotnego wjazdu. Pozwala ona wnioskodawcy na swobodne opuszczenie i ponowny wjazd do Izraela w czasie jego pobytu w Izraelu.

Wniosek jest składany w lokalnym oddziale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Opłata: 180 szekli

Wydanie: Na miejscu

Niezbędne dokumenty:

  1. Formularz wniosku o wizę B1 wielokrotnego wjazdu
  2. Paszport
  3. Zdjęcie paszportowe