Shape

Wiza na 90 dni

Wiza pracy na okres 90 dni wydawana jest zarówno specjalistom z wyższym wykształceniem jak i nie posiadajacym wyższego wykształcenia. Wiza wydana na okres 3 miesięcy nie ulega przedłużeniu.

Wniosek o wydanie pozwolenia na pracę i wizy na okres 90 dni

Nową wizę z pozwoleniem na pracę  w Izraelu (B1) dla zagranicznych ekspertów na okres 90 dni uzyskuje się w 4 etapach:

Etap I: Pozwolenie na pracę wydane przez  Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Jerozolimie

Wniosek ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej w  Ministerstwie Przemysłu i Handlu w Jerozolimie.

Opłata 1210 szekli

Czas konieczny dla uzyskania pozwolenia na pracę na okres 90 dni wynosi między 6 a 8 tygodni.

Wymagane dokumenty dotyczące projektu:

 • Wypis z rejestru spółek pracodawcy
 • pełnomocnictwo pracodawcy do złożenia wniosków
 • oświadczenie zamawiąjącego dotyczące projektu i jego celów oraz wymaganych kwalifikacji pracowników
 • umowa z izraelską spółką dotycząca projektu

Wymagane dokumenty dotyczące pracownika:

 • Oświadczenie pracodawcy na piśmie oraz zobowiązanie
 • Potwierdzenie dotyczące kwalifikacji pracownika oraz konieczności zawodowego wkładu pracownika na rzecz udanej realizacji projektu
 • Świadectwo, dyplom lub list polecający dla pracownika, jeżeli jest dostępny
 • CV (wyszczególnienie w formie tabeli)
 • Kopia paszportu ważny co najmniej 12 miesięcy
 • Wyjaśnienie złożone przez zatrudniającą spółkę dotyczące projektu, jego celów oraz wymaganych kwalifikacji pracownika,

Niektóre z powyższych dokumentów będą wymagały notarialnego tłumaczenia na język hebrajski.

Etap II: wydanie wizy z pozwoleniem na pracę przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Po uzyskaniu pozwolenia na pracę, należy uzyskać pozytywną decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na uzyskanie wizy z pozwoleniem na pracę.

Procedura: Wniosek należy złożyć w lokalnym oddziale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wnioskodawca w tym czasie musi przebywać poza granicami Izraela.

Koszty: około 5,000 szekli

Wydanie: Zwykle pozytywna decyzja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (niebieski formularz) jest wydawana w ciągu jednego dnia roboczego.

Niezbędne dokumenty, które musi dostarczyć spółka/pracownik na tym etapie:

 • Formularz wniosku o wizę B1 I 2 I 2 zdjęcia o wymiarach 5×5 cm!! (paszportowe)
 • Pismo spółki wnioskujące o wydanie wizy z pozwoleniem na pracę
 • Oświadczenie na piśmie pracownika
 • Oświadczenie na piśmie managera projektu
 • Potwierdzenie dotyczące kwalifikacji pracownika oraz konieczności zawodowego wkładu pracownika na rzecz udanej realizacji projektu (takie samo jak powyżej w pkt. 1c
 • Kopia paszportu
 • Kopia drugiego dokumentu tożsamości

Etap III – wydanie wizy w konsulacie Izraela

Procedura: Niebieski formularz zostanie przekazany do konsulatu Izraela w kraju pracownika. Wnioskodawca musi się tam stawić ze wszystkimi dokumentami podanymi poniżej i otrzyma wizę z pozwoleniem na pracę wystawioną przez konsulat (naklejka w paszporcie)

Koszty: 0

Wydanie: Na miejscu

Niezbędne dokumenty, które pracownik musi przedstawić w konsulacie Izraela:

 • Paszport
 • Formularz wniosku (taki sam jak w pkt. 2)
 • 2 zdjęcia paszportowe o wymiarach 5×5 cm!!
 • Świadectwo urodzenia z klauzulą „apostille”
 • Zaświadczenie o badaniach lekarskich, w tym wyniki badań na AIDS, żółtaczkę i gruźlicę
 • Zaświadczenie o niekaralności z klauzulą “apostille” (aktualne)

Po wydaniu wizy z pozwoleniem na pracę wnioskodawca może oficjalnie wjechać do Izraela w celach wykonywania pracy.

Jednakże wiza z pozwoleniem na pracę jest ważna wyłącznie na jeden wjazd i jest zwykle wydawana wyłącznie na okres jednego miesiąca.

Etap IV –

Po wjeździe pracownika do Izraela wiza musi zostać przedłużona na okres 3 miesięcy (odpowiednio do ważności pozwolenia na pracę). Nie jest pobierana dodatkowa opłata.