Shape

Działalność gospodarcza w Izraelu

Dla firm chcących prowadzić samodzielnie bądź w połączeniu z partnerami izraelskimi działalność gospodarczą w Izraelu nasza kancelaria oferuje pełny zakres usług w obszarze prawa spółek handlowych. Zajmujemy się tworzeniem i rejestracją spółek, rejestracją odziałów spółek zagranicznych oraz prowadzimy inne formy działalności dla podmiotów zagranicznych prowadzacych czasową działalność gospodarczą w Izraelu, tj jak reprezentacja fiskalna. Przygotowujemy umowy partneskie i umowy o współpracy gospodarczej. Świadczymy pomoc prawną we wszystkich aspektach dotyczących transakcji fuzji i przejęć (M&A) spółek działających na rynku polskim i izraelskim, w tym na zlecenie naszych Klientów przeprowadzamy audyt prawny (due diligence) niezbędny przed dokonaniem tego typu transakcji. Zapewniamy także doradzwo podatkowe oraz obsługę księgową prowadzoną przez powiązane z naszą kancelarią biuro rachunkowo-podatkowe.

Czytaj więcej o prawnych formach działalności obcych przedsiębiorców w Izraelu na stonie naszego blogu

Prawne formy działalności obcych przedsiębiorców w Izraelu Przedsiębiorstwa zagraniczne, które pragną zapewnić swoją obecność w Izraelu mogą wybrać trzy formy osobowości prawnej
  1. Przedsiębiorstwo zależne
  2. Oddział
  3. Przedstawicielstwo
Wybór zależy od tego, co najlepiej odpowiada konkretnym potrzebom, planom biznesowym oraz celom strategicznym konkretnego przedsiębiorstwa. Wszystkie z nich muszą zostać zarejestrowane zgodnie z izraelską ustawą o przedsiębiorstwach z 1999 roku przez Rejestratora Spółek oraz władze podatkowe. Poniższe dokumenty są wymagane zawsze:
  • kopia aktu założycielskiego spółki, który ustanawia spółkę oraz podaje główne przedmioty działalności spółki, odpowiedzialność udziałowców/akcjonariuszy oraz wyemitowane udziały/akcje wraz z tłumaczeniem na język hebrajski. Tłumaczenie musi zostać poświadczone przez notariusza w Izraelu.
  • lista członków zarządu, w tym numery ich paszportów
  • Imię, nazwisko, adres oraz krajowy numer tożsamości izraelskiego przedstawiciela wyznaczonego do odbierania w imieniu spółki przewidzianych prawem zawiadomień
  • kopia pisma powołującego izraelskiego przedstawiciela i upoważniającego go do oficjalnego reprezentowania spółki w Izraelu
  • pełnomocnictwo do utworzenia spółki, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z klauzulą „apostille” oraz dokumentem potwierdzającym, że spółka jest zarejestrowana w aktywny sposób w kraju macierzystym na dzień złożenia dokumentów w celu rejestracji spółki w Izraelu. Inne dokumenty oraz opłaty są zależne od wybranej opcji oraz konkretnych warunków.

Opcja 1: Przedsiębiorstwo zależne

Przedsiębiorstwo zależne jest lokalnie utworzoną prywatną spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której większościowym udziałowcem jest inne przedsiębiorstwo lokalne albo zagraniczne. Izraelska ustawa o spółkach dopuszcza 100% udział podmiotu zagranicznego w spółkach. Wobec tego zagraniczne przedsiębiorstwo może utworzyć lokalną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Izraelu (tzn. przedsiębiorstwo zależne) i posiadać w niej 100% udziałów. Izraelskie przedsiębiorstwo jest uznawane za podmiot oddzielny od zagranicznego przedsiębiorstwa nawet, jeżeli zagraniczne przedsiębiorstwo jest wyłącznym udziałowcem. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa zależnego nie rozciąga się na przedsiębiorstwo macierzyste. Firma przedsiębiorstwa zależnego może różnić się od firmy przedsiębiorstwa macierzystego i podlega zatwierdzeniu przez Rejestratora Spółek. Musi zostać powołany jeden lub więcej członków zarządu, lecz ustawa nie wymaga powołania izraelskiego członka zarządu. Jednakże, aby otworzyć ewidencję spółki u władz ds. podatku VAT co najmniej jeden przedstawiciel musi być rezydentem Izraela. Izraelskie przedsiębiorstwo musi prowadzić biuro w Izraelu i przechowywać swoje ustawowe dokumenty w tym biurze. Dla celów podatkowych przedsiębiorstwo może być traktowane jako spółka będąca rezydentem Izraela i jako taka kwalifikować się do zwolnień podatkowych i zachęt dostępnych lokalnym przedsiębiorstwom.

Opcja 2: Oddział

Z podatkowego punktu widzenia, oddział jest ogólnie uważany za nierezydenta i wobec tego nie kwalifikuje się do zwolnień podatkowych i zachęt dostępnych lokalnym przedsiębiorstwom w Izraelu. Firma izraelskiego oddziału musi być taka sama jak siedziby głównej i musi zostać zatwierdzona wcześniej, przed oficjalnym zarejestrowaniem oddziału. Rejestrator Spółek zwykle zatwierdza zaproponowaną firmę, chyba że nazwa jest identyczna jak istniejąca firma. Oddział powołuje jednego agenta, który jest rezydentem Izraela i jest upoważniony do odbioru pism i zawiadomień. Oddział musi posiadać adres siedziby w Izraelu. Izraelski oddział ma prawo prowadzić każdy rodzaj działalności gospodarczej, który objęty jest zakresem działalności przedsiębiorstwa macierzystego i może wycofywać do kraju zyski i kapitał. Wyłącznie zyski pochodzące z jego działalności w Izraelu będą podlegały obowiązującym lokalnym stawkom podatku od osób prawnych. Jako podmiot niebędący rezydentem, pewne zwolnienia podatkowe dostępne dla spółek-rezydentów nie będą dostępne dla oddziału.

Opcja 3: Przedstawicielstwo

Zagraniczne przedsiębiorstwa, które są zainteresowane wyłącznie badaniem rynku czy zarządzaniem sprawami przedsiębiorstwa bez prowadzenia żadnej rzeczywistej działalności przynoszącej zysk mogą ustanowić przedstawicielstwo w Izraelu. Przedstawicielstwo jest tymczasowym rozwiązaniem bez osobowości prawnej i nie ma potrzeby jego rejestracji. Wobec tego nie może zawierać żadnych umów, prowadzić działalności gospodarczej bezpośrednio czy w imieniu przedsiębiorstwa zagranicznego, wynajmować przestrzeni magazynowej, wystawiać faktur, otwierać akredytywy, itd. Przedstawicielstwo w Izraelu może wyłącznie prowadzić badania rynkowe czy studia wykonalności w imieniu swojego przedsiębiorstwa macierzystego. Uwaga: Powyższe informacje nie mogą zastąpić profesjonalnej porady prawnej. Warunki oraz szczegóły znacząco różnią się w praktyce w zależności od szeregu czynników, w tym konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa zagranicznego, zamierzonej lokalizacji, czy charakteru działalności.