Shape

Uznawanie wyroków sądów polskich w Izraelu

Każdy wyrok sądu obcego musi zostać uznany przez sąd w Izraelu w specjalnym postępowaniu sądowym.

Uznaniu podlega tylko wyrok, które zgodnie z przepisami prawa państwa, w którym został wydany, wydany został przez sąd właściwy i jest  ostateczny, prawomocny i wykonalny.

W celu złożenia wniosku o uznanie wyroku obcego w Izraelu należy przedłożyć odpis wyroku/postanowienia z klauzulą prawomocności. Dokument ten musi być opatrzony klauzulą apostill (wydawaną przez MSZ w Warszawie) i przetłumaczony na język hebrajski, a tłumaczenie potwierdzone przez notariusza izraelskiego. Ponadto wniosek musi być poparty opinią prawną dotyczącą prawa polskiego, potwierdzającą, że wyrok został wydany przez sąd właściwy i że jest to wyrok ostateczny i wykonalny w Polsce.

Postępowanie toczy się przed sądem pierwszej instancji (Sąd Pokoju) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.

Nasza kancelaria prowadzi sprawy o uznanie wyroków sądów polskich w Izraelu. Zapewniamy nie tylko zastępstwo procesowe, ale również przygotowujemy odpowiednią opinię prawną i tłumaczenie wyroku sądu polskiego.